ŠTA JE ADKAR

ADKAR® Model, kreiran od strane osnivača kompanije Prosci® Jeff Hiatta, je model upravljanja promenom usmeren ka cilju u postupku lične i organizacione promene. Zasnovan je na jednostavnoj ideji da se organizaciona promena može postići kroz ličnu promenu. Organizaciona promena se dešava kada ljudi drugačije rade svoj posao. Da bi to uradili, oni sami moraju da se promene.

Slova ADKAR predstavljaju 5 faza postupka lične promene. To su faze puta koje ljudi moraju da pređu da bi se promenili i da bi ta promena potrajala. Počinje od svesti (Awareness) o tome zašto je promena potrebna, želje (Desire) da se bude deo promene, znanja (Knowledge) da znate šta radite, i sposobnosti (Ability) da to stvarno i uradite. U ovoj fazi dolazi do promene, a poslednji korak je jačanje (Reinforcement) kako bi promena opstala.

5 milestones of ADKAR

MODEL UPRAVLJANJA PROMENOM ZASNOVAN NA NAJBOLJIM PRAKSAMA

ADKAR® Model se zasniva na 20 godina istraživanja sa preko 4500 učesnika. I model i metodologija su jedinstveni i dokaze iz kolektivnih „naučenih lekcija“ širom sveta od strane onih koji primenjuju promenu. Prema istraživanju, 97% učesnika je izjavilo da je ADKAR® bio ili donekle ili izuzetno efikasan kao strukturiran pristup upravljanju promenom.

 • ADKAR® Model se fokusira na pokretanje lične promene da bi se postigli organizacioni rezultati.
 • Kao model okrenut ka cilju postavlja jasne ciljeve za aktivnosti upravljanja promenom i merljive ishode.
 • Jednostavan okvir ga čini jednostavnim za upotrebu svima uključenim u upravljanje promenom. Nudi razumljiv jezik kako bi svi u organizaciji opisali i razgovarali o promenama.
 • Dolazi ruku pod ruku sa upravljanjem projektom. Rpojekat donosi rešenje, dok se Model usredsređuje na njegovo usvajanje i upotrebu.

LJUDSKA STRANA PROMENE

Prema istraživanju kompanije Prosci, ljudska strana promene se navodi kao najčešći razlog za neuspeh projekta. Svima nam je poznata situacija gde je rezultat projekta realizovan, ali ishodi nisu ni blizu očekivanim. Organizacije često ulažu isključivo u tehničku stranu rešenja koje donosi promenu, ali retke obraćaju pažnju na ljude koji tu promenu moraju da ožive tako što će promeniti način na koji rade.

Upravljanje organizacionim promenama je daleko uspešnije kada si lideri svesni ljudske strane promene i razumeju kako promena utiče na pojedince. Postoje alati, modeli i metodologije koji mogu da im pomognu da pojedince usmere na putovanje ka promeni i da se izbore sa otporom. Pojedinci su ti koji zajedno čine jednu organizaciju, a organizaciona promena se stoga sastoji od akumuliranih ličnih promena.

PROMENA JE PROCES

ADKAR® Model je pristup zasnovan na procesu. Model predstavlja pet glavnih tačaka puta pojedinca kroz proces promene, a one odgovaraju tri stanja promene.

U TRENUTNOM stanju promene, važno je prepoznati potrebu za promenom, razumeti šta će promena doneti ili šta će se desiti ako ne dođe do promene. Važno je da uključeni pojedinci aktivno podržavaju i učestvuju u procesu promena.

U PRELAZNOM stanju, fokus je na osnaživanju ljudi da se nose sa promenom. Važno je da znaju šta da rade i da su u stanju da razviju potrebne veštine i ponašanja kako bi uspešno prošli kroz ovo stanje.

U BUDUĆEM stanju, najvažnije je održati promenu. U ljudskoj je prirode da se vrati poznatom okruženju i izuzetno je važno osnažiti promenu kako bi postigli željene ishode.

POKRETANJE PROMENE

Uspešna promena zahteva integrisanje upravljanja promenama na ličnom nivou sa organizacionim upravljanjem promenama. Prosci nudi još jednu komponentu metodologije koja je poznata kao 3-fazni proces kompanije Prosci.

Ona pruža strateški i postepen pristup organizacionom upravljanju promenama. Veza između upravljanja promenama na ličnom nivou i organizacionim promenama je ono što Prosci Metodologiju izdvaja od ostalih i čini je vodećom svetskom metodologijom.

5 milestones of ADKAR

3-FAZNI PROCES

3-FAZNI PROCES

3-fazni proces je struktura za organizacione promene. Uključuje modele i procene zasnovane na istraživanjima koje rukovodioci projekata i promena mogu koristiti za sprovođenje inicijativa za promene.

3 faze su:

 1. priprema pristupa
 2. upravljanje promenama
 3. održavanje rezultata

Svaka faza je podeljena na tri etape i svaka etapa uključuje važne aktivnosti, koje potpomažu uspehu pri uvođenju promena. Uprkos tome što je 3-fazni proces strukturiran, on je takođe prilagodljiv da odgovara potrebama bilo koje organizacije.

FAZA 1 – PRIPREMA ZA PROMENU

U prvoj fazi se članovi tima za uvođenje promena i projektni timovi pripremaju za pravljenje planova upravljanja promenama i ključno je da razumeju situaciju sa kojom se suočavaju. Pri proceni situacije mogu koristiti sledeće tri etape:

 • Definisanje uspeha-detaljno se definiše šta se želi postići
 • Definisanje uticaja-ko mora svoj posao obavljati drugačije i kako
 • Definisanje pristupa-koji koraci su potrebni za uspeh projekta

Rezultat te faze je strategija upravljanja promenama (Change Management Strategy). Ovim se utvrđuje pristup koji je potreban za postizanje željenih rezultata.

FAZA 2 – UPRAVLJANJE PROMENAMA

S informacijama dobijenim u prvoj fazi se tim za upravljanje promenama i projektni tim fokusiraju na kreiranje planova i njihovu integraciju u plan projekta. Planovi su namenjeni za pojedince na koje projekat ima uticaja. Ovi planovi im pomažu da lakše prođu kroz model ADKAR®.

Tri etape u drugoj fazi su:

 • Planiranje i akcije- u ovoj etapi koristeći model ADKAR Blueprint i izrađujući planove upravljanja promenama, kao što su plan sponzorstva i plan komunijacije, identifikujemo kako se najbolje pripremiti-opremiti i podržati ljude na koje će promena uticati.
 • Praćenje učinka-ta etapa se fokusira na to kako pratiti i održavati napredak u naporima upravljanja promenama.
 • Prilagođavanje mera- je potrebno vreme da se strategija upravljanja promenama prilagodi aktivnostima kao što su priprema mera prilagođavanja i dalje praćenje učinka u zavisnosti od toga šta je tim za upravljanje promenama do sad naučio (naročito u prethodnoj fazi).

Dokument za ovu fazu je glavni plan upravljanja promenama (Master Change Management Plan) koji jača individualne planove i služi kao vodič za tim za upravljanje promenama.

FAZA 3 – UČVRŠĆIVANJE PROMENA

Iako se često zanemaruje, učvršćivanje promena je ključna faza procesa. Treća faza pomaže timovima za promene i projekte da razviju mehanizme za merenje, koliko dobro je promena primenjena. Ovo zahteva promene u ponašanju i nove veštine. Važno je identifikovati i premostiti nedostatke, ukoliko se pojave.

Tri etape u trećoj fazi- trajni rezultati uključuju:

 • Pregled učinka¬- da bi potvrdio dobitak željenih rezultata po završetku projekta, tim za promene proverava rezultate modela ADKAR i beleži naučeno (lessons learned)
 • Aktiviranje održavanja- ovde se tim za promene fokusira na sprovođenje mera za očuvanje rezultata promena uključivanjem u aktivnosti kao što su identifikovanje nedostataka i aktiviranju odgovarajućeg uloga pri održavanju promena.
 • Prenos vlasništva- U poslednjoj etapi 3-faznog procesa menadžer promena uspostavlja održiv način očuvanja promena, uz pomoć važnih aktivnosti koje uključuju prenos znanja i resursa (za buduće projekte) kao i proslavljanje uspeha u sprovođenju promena.

Dokument za tu fazu je zaključak upravljanja promenama (Change Management Closeout) koji dokumentuje uspešnost projekta i priprema organizaciju za posedovanje i održavanje rezultata promena.

Upotreba modela ADKAR

Model ADKAR se upotrebljava s programom Proxima, inovativnim online alatom, kome se pristupa kroz paket rešenja Prosci Hub Solution na portalu Prosci.

U Proximi se nalazi alatka ADKAR Blueprint, koja je najvažnija u upravljanju promenama zbog identifikacije prekretnica, ciljnih datuma i očekivanih nedostataka.
ADKAR Blueprint se upotrebljava takođe kao pomoć pri razvoju plana za upravljanje promenama, kao što su Plan sponzorstva i Plan za lidere.

ADKAR Assessment, sa druge strane pomaže u identifikovanju svih prepreka, koje je potrebno savladati, da bismo mogli da podržimo napredak svakog pojedinca kroz promene. Verifikacija modela ADKAR je ključna stavka za uspeh projekta. Timovi koriste model Prosci ADKAR i trofazni proces Prosci kako bi postigli održive promene.